Privacyverklaring

1. ALGEMEEN

In deze privacyverklaring geeft Badmintonclub BMC Peer vzw een heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Badmintonclub BMC Peer vzw volgt de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij: – je vragen om uitdrukkelijke toestemming te geven om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

– technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van je gegevens te waarborgen – geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

– je attent maken op uw rechten en deze zullen respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt, kan je terecht bij onze bestuursleden of bij het secretariaat van Badmintonclub BMC Peer vzw:

Stefan Rutten Beukenbosstraat 2A 3990 te Peer tel: 011.63 26 43 Email: stefan.rutten@badmintonpeer.be

2. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden door Badmintonclub BMC Peer vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: – Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Badmintonclub BMC Peer vzw en Badminton Vlaanderen vzw (contractuele grond) – Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) – Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) – Public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten en opinies van onze organisatie – Marktonderzoek en statistisch onderzoek

3. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de bovenstaande doelstellingen: – Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail – Datum registratie – Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en rijksregisternummer – Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, spelersklassement – Noodzakelijk medische gegevens (Kampen, Topsport) – Voor minderjarigen, de noodzakelijke contactgegevens van de ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger

Foto’s en films gemaakt tijdens evenementen of activiteiten zijn bedoeld voor verslaggeving en als illustratie om evenementen aan te kondigen. Ze kunnen ook gebruikt worden voor andere promotionele doelstellingen.

Bij het bezoek aan onze website en communicatiekanalen verwerken we volgende cookies: – Noodzakelijke cookies : voor het uitvoeren van de communicatie. – Functionele cookies : hebben tot doel om door u de gevraagde dienst te leveren. Voorbeelden zijn het onthouden van je taalvoorkeur of logingegevens. – Performante cookies : deze wisselen ten behoeve van onze websites informatie uit met jouw computer voor intern gebruik met als doel het gebruiksgemak van de website te garanderen, verbeteren en te optimaliseren.

4. WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De gegevens worden intern verwerkt door: – Het bestuur van Badmintonclub BMC Peer vzw – Trainers en medewerkers aangeduid door het bestuur

– Databeheerders aangeduid door het bestuur

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen we gebruik maken van een derde partij verwerkers in functie van: – Web beheer – Dataverwerking – Nieuwsbrieven – Communicatie kanalen – Competitie en tornooi organisaties

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek, medische interventies.

Badmintonclub BMC Peer vzw verstrekt geen gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. MINDERJARIGEN

Wij verwerken de persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar enkel indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

7. BEWAARTERMIJN

Badmintonclub BMC Peer vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Ook de wettelijke opgelegde termijnen worden gevolgd.

8. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Badmintonclub BMC Peer vzw neemt onderstaande technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. – Alle personen die intern de gegevens verwerken zijn gehouden aan geheimhouding en zullen uw gegevens enkel gebruiken in functie waarvoor ze nodig zijn. Ze zijn tevens geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens. – Er word gebruik gemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid. – Alle persoonsgegevens worden met encryptie bewaard. – Wij maken back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

9. JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, kopie en aanpassing van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking en/of bewaren van je persoonsgegevens.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jou opdracht direct aan een andere partij.

Je hebt het recht op onmiddellijke verwijdering van foto’s of filmmateriaal, genomen van jou, tijdens een evenement of andere activiteit.

Wens je beroep te doen op je rechten, volstaat het een mail of brief te sturen naar het secretariaat van Badmintonclub BMC Peer vzw: Stefan Rutten Beukenbosstraat 2A 3990 te Peer Email: stefan.rutten@badmintonpeer.be

De basis van de regelgeving rond het portretrecht is te vinden in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Badmintonclub BMC Peer vzw is niet verantwoordelijk omtrent de gevolgen veroorzaakt door uw verzoek om gegevens te verwijderen.

10. KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met het secretariaat Badmintonclub BMC Peer vzw op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij:

de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. WIJZIGEN VAN PRIVACYVERKLARING

Badmintonclub BMC Peer vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 21/07/2018.